Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Ali KEYVAN

Ali KEYVAN

Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr.

2006 yılında Marmara Üniversitesi Psikiyatri anabilim dalı, 2000 yılında Marmara Üniversitesi Tıp fakültesi ve 1993 yılında Cibali Lisesi mezunu oldu. 08.03.2016 tarihinde Erişkin Psikiyatri Bilim Alanında “Doçentlik” unvan ve yetkisi almaya hak kazandı. 2002-2008 yılları arasında İstanbul’da çeşitli özel hastanelerde (Balıklı Rum Hastanesi, Özel Bölge Hastaneleri,.) psikiyatrist ve psikoterapist olarak görev aldıktan sonra, 2008-2010 yılları arasında Van Erciş Devlet Hastanesinde uzman psikiyatrist olarak çalıştı. 2010-2019 yıllarında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uzman doktor ve Eğitim Görevlisi olarak çalıştı. Sağlık kurulu heyetlerinde başkan, jüri üye veya olarak görev aldı. Ülkemizin en çok Psikiyatrist hekim yetiştiren bu köklü eğitim kurumunda, Tez danışmanlığında, Tez ve uzmanlık sınavlarında jüri olarak ve çeşitli eğitim basamaklarında yer aldı. Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirmeler ile çeşitli Eğitim projelerinde, bilirkişilik görevlerinde ve sınavlarda görev aldı. Bakırköy Ruh ve Sinir Psikoterapi Eğitim ve Terapi Kliniği’nde (Nevroz Kliniği) eğitim görevlisi olarak psikiyatri asistan eğitimlerinde psikoterapi süpervizörü ve eğitici olarak çalıştı. Çocuk ve ergen kliniğinde ve özellikle adli psikiyatri kliniklerinde akademik alanda bilimsel araştırmalar ve çalışmalar yaptı. Psikoterapiler konusunda uzmanlaşmıştır. Avrupa sertifikasyon süreçlerini tamamlamış ülkedeki ilk Bilişsel Davranışçı Terapistlerdendir. Birçok psikoterapi tekniği eğitimi ve sertifikasyon süreçlerine katılmıştır. Uzmanlık dönemi sonrası özellikle Psikodinamik ve Psikianalitik alan ile ilgilenmiştir. Grup Psikanaliz hüviyeti taşıyan ülkemizdeki tek enstitünün (İStİGA) kurucu üyelerinden olup, bu alanda aktif olarak Psikanalizi ve Eğitime devam etmektedir. Halen İstanbul Aydın Üniversitesi Psikoloji Anabilim dalında doçent doktor unvanı ile öğretim görevlisi olarak akademik kariyerine devam etmektedir.

Detaylı Özgeçmiş

Adres

 • Zi&oN Psikiyatri Akademisi
 • İstanbul Aydın Üniversitesi

Psikoterapi Kariyeri

2002 yılından bu yana aktif olarak psikoterapi alanında eğitim ve öğretim çalışmaları içinde bulunmaya devam etmektedir. Psikiyatrist doktor olarak ilk tedavi tercihi her zaman ilaçsız müdahaleler olmuştur. Geçerliliğini halen günümüzde koruyan ve halen dünyada iki ana psikoterapi okulu olarak sayılan Bilişsel Davranışçı Terapi okulu ve Psikanalitik okul ile ilgilendi. İlk dönemlerde Bilişsel Davranışçı Terapiler, destekleyici psikoterapiler ve psikodinamik terapiler ile ilgilendi, sonraki süreçte ise Psikanalitik alana eğildi.

İstanbul Grup Analizi Enstitüsü (IstIGA)’nin kurucu üyesi ve psikanalistidir. IstIGA, 2014 yılında kurulmuş olup, aynı zaman da EFPP (European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy) üyesidir. IstIGA ülkemizde ilk ve tek Grup Psikanalizi enstitüsü özelliğindedir.

European Association Of Cognitive Behavioral Therapy (EABCT) ve Kognitif ve Davranışçı Terapi Derneği (KDTD) tarafından onaylı ve diplomalı Bilişsel Davranışçı Terapistidir.

Birçok eski veya yeni psikoterapi akımı ve tekniği (birinci dalga davranışçı terapiler, rasyonel emosyonel terapiler, EMDR, diyalektik davranışçı terapi, metakognitif terapi, kabul ve kararlılık terapi, şema terapi ve mindfullness terapi gibi 3. dalga bilişsel davranışçı terapiler, hipnoz, Psikodrama, geştalt akımı.,) alanında deneyimleri mevcut olup bu konuda akademik alanda eğitim vermektedir.

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri

 • İstanbul Grup Analizi Enstitüsü (IstIGA) kurucu üyesi
 • The Group Analytic Society International (GASI) üyesi
 • The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP) Üyesi
 • The International Association of Cognitive Psychotherapy (IACP) Üyesi
 • The European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT) Üyesi
 • Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği (KDTD) Üyesi
 • Türk Psikiyatri Derneği Üyesi
  • Psikanalitik Psikoterapiler çalışma biriminde
  • Bilişsel-Davranışçı Psikoterapiler çalışma biriminde
  • Bireysel Psikoterapiler çalışma biriminde
  • Grup Psikoterapiler çalışma biriminde
  • Adli Psikiyatri çalışma biriminde
 • Türk Tabipleri Birliği Üyesi

Yüksek Lisans ve Doktora Düzeyinde Eğitim Verdiği Dersler veya kurslar

 • Psikoterapötik Görüşme Teknikleri
 • Psikoterapi Yöntemleri
 • Psikodinamik Öykü Alma
 • Psikoterapötik Çerçeve, Aktarım, Karşı Aktarım, Rezonans ve Direnç Kavramları
 • Psikanalitik Grup Terapileri (Grup Analizi)
 • Psikanalitik Kuramcılar ve Kuramlar
 • Karakterolojik Sorunsala Yaklaşım, Kapsama ve Psikoterapötik Yaklaşımlar
 • Kişilik Kuramları
 • Davranışçı Kuramcılar ve Kuramları
 • Bilişsel Davranışçı Terapiler
 • 1, 2 ve 3’üncü Dalga Bilişsel Davranışçı Terapiler
 • Bilişsel Davranışçı Terapi Teknikleri (Alıştırma, İmajınaysan, Tepki Engelleme, Sistematik Relaksasyon, Mindfullness Teknikleri, Metakognitif Terapi Teknikleri Vs.)
 • Anksiyete Bozuklukları (panik bozukluk, agorafobi, sosyal fobi, yaygın Anksiyete bozukluğu, özgül fobiler), Psikopatoloji, Nörobiyoloji, psikofarmakoterapi (ilaç tedavisi) ve Terapi yaklaşımları
 • Duygudurum Bozuklukları (majör depresyon, distimi, melankoli, atipik depresyon), Psikopatoloji, Nörobiyoloji, psikofarmakoterapi (ilaç tedavisi) ve Terapileri
 • Psikoz (şizofreni, şizoaffektif bozukluk, hezeyanlı bozukluk) ve Bipolar Bozukluklar, Psikopatoloji, Nörobiyoloji, psikofarmakoterapi (ilaç tedavisi) ve Psikoterapi Müdahaleleri
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)  Psikopatoloji, Nörobiyoloji, psikofarmakoterapi (ilaç tedavisi) ve Terapileri
 • Somatoform Bozukluk Yelpazesi, Psikopatoloji, Nörobiyoloji, psikofarmakoterapi (ilaç tedavisi) ve Terapileri
 • Acil Psikiyatri ve Kriz Müdahaleleri
 • Dürtü Kontrol Bozuklukları, Psikopatoloji, Nörobiyoloji ve Psikoterapi Müdahaleleri
 • Kleptomani, Parafili Olgularında adli süreçler ve tedavi Müdahaleleri
 • Adli Psikiyatri Etik Kuralları
 • Temaruz (Simülasyon)
 • Adli İdari Bilirkişilik ve Non-Psikotik Bozukluklar
 • Psikopati ve Tehlikelilik Riski, Antisosyal Kişilik Bozukluğu
 • Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve Adli Psikiyatri Uygulamaları
 • Türk Medeni Kanunu ve Adli Psikiyatri Uygulamaları
 • Türk Ceza Kanunu ve Adli Psikiyatri Uygulamaları
 • Tutuklu ve Hükümlü Olguların Adli Psikiyatrik Uygulamalarda Değerlendirilmesi
 • Yüksek Güvenlikli Servisler ve Koruma Tedavi Süreci
 • Adli Psikiyatri Hasta Dosyasının Hazırlanması, Tedavi ve İzlem Kayıtları
 • Adli Psikiyatride Tanı ve Tedavide Farklı Değerlendirme Araçları

Ulusal ve Uluslararası Alanda Yayınlanmış Araştırma ve Bildirilerim

 • Keyvan A, Ger MC, Ertürk SG, Türkcan A. (2014). Miller Belirti Adli Değerlendirme Ölçeği (M-FAST) Türkçe Forumu’nun Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması. NöroPsikiyatri Arşivi, 52, 296-302, Atıf Sayısı: 3, Doi: 10.4274/npa.y7587
 • Keyvan A., Esenkaya Ö., Erkoç S., Fıstıkçı N. (2013). Traumatic Experiences and Dissociative Symptoms in Schizophrenic Inpatients. The 21st European Congress of Psychiatry.
 • Keyvan A, Topçuoğlu V, Gönentür AG, Kuşçu MK, Yazgan IÇ, Fıstıkçı N (2010). Psikiyatri Konsültasyonu İstenen Geriatrik Hastaların Özellikleri: Geriye Dönük Karşılaştırmalı Bir Çalışma. Düşünen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 23, 109-114. Atıf Sayısı: 1. Doi: 10.5350/DAJPN2010230205.
 • Keyvan A., Fıstıkçı N., Topçuoğlu V. (2004). Travmatik Yas: 6 Olgunun Sunumu. VIII. Bahar Sempozyumu.
 • Keyvan A., Fıstıkçı N., Gımzal A., Göktepe E.O. (2003). Paranoid Şizofreni Hastalığı Olan Gebe Hastada Klozapin Kullanımı: Bir Olgu Sunumu. 39. Ulusal Psikiyatri Kongresi.
 • Fıstıkçı N., Keyvan A., Gorgulu Y., Senyuva G., Erten E., Sungur M. (2015). Sociotropic personality traits positively correlate with severity of social anxiety. South African Journal of Psychiatry, 22(2), 54-56.   
 • Cesur E., Fıstıkçı N., Dönmezler F.G., Çarpar E., Erten E., Keyvan A., Saatçioğlu İ.Ö. (2015). Yatarak Tedavi Görmüş Geriatrik Unipolar Depresyon ve Bipolar Bozukluk Hastaların Klinik ve Sosyodemografik Özelliklerinin Karşılaştırılması. Yeni Symposium, Cilt: 53, Sayı: 4.
 • Ger M.C., Ljohiy N.D., Öncü F., Keyvan A., Özgen G., Türkcan A. (2016). Clinical Characteristics of Malingering Among Arrested and Convicted Male Cases That are Sent For Treatment. Turkish Journal of Psychiatry, 27(4), 235-243.
 • Balaban Ö.D., Boz G., Şenyaşar K., Yazar M.S., Keyvan A., Eradamlar N. (2015). The Olfactory Reference Syndrome Treated With Escitalopram: A Case Report. Marmara Medical Journal, 28(2), 120, Atıf Sayısı: 2, Doi: 10.5472/MMJcr.2802.11.
 • Fıstıkçı N, Keyvan A, Cesur A. (2016). Psikiyatrik Hastalıklarda İçgörü Kavramı: Bir Gözden Geçirme. Yeni Symposium 54 (2), 25-29, Atıf Sayısı: 1, DOI: 10.5455/NYS.201604015
 • Yüksel Ö, Balaban ÖD, Keyvan A, Kök B (2015). VENLAFAKSIN KULLANIMI SONUCU ORTAYA ÇIKAN EKIMOZ, BIR VAKA SUNUMU.  TPD 19. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu 6-9 Mayıs, PB2-41
 • Duran S, Fıstıkcı N, Keyvan A, Bilici M, Çalışkan M (2014). ADHD İn Adult Psychiatric Outpatients: Prevalence And Comorbidity. Türk Psikiyatri Dergisi, 25(2), 84-93. Atıf Sayısı: 10, doi: 10.5080/u7255
 • Fistikci N, Cantürk G, Saatçioğlu Ö, Gökçe E, Erten E, Keyvan A, Kalkan M (2014). Clinical and Sociodemographic Characteristics of The Hospitalized Psychiatric Patients with Intellectual Disability. International Journal of Developmental Disabilities, 60(4), 243-250., 20473871313826, Doi: 10.1179/204738713X13826193314563
 • Yosmaoğlu A, Fistikci N, Keyvan A, Hacıoğlu M, Erten E, Saatçioğlu Ö, Kora K (2013). Correlation of Selective Serotonin Re-Uptake Inhibitor Use with Weight Gain and Metabolic Parameters. Anatolian Journal of Psychiatry, 14(1), 245-251., Atıf Sayısı: 6, Doi: 10.5455/apd.36693
 • Fistikci N, Cantürk G, Saatçioğlu O, Erten E, Keyvan A, Turan N (2014). Executive Functions and Thyroid Volumes in Bipolar Patients on Lithium Treatment. Journal of Psychiatry, 17(6).
 • Yazgan İÇ, Kuşçu MK, Fistikci N, Keyvan A, Topçuoğlu V (2006). Geriatric Psychiatry Consultations in A Turkish University Hospital. International Psychogeriatrics, 18(02), 327-333., Atıf Sayısı: 9, Doi: 10.1017/S1041610205002991.
 • Fıstıkçı N, Saatçioğlu Ö, Keyvan A, Topçuoğlu V (2014). Sosyal Anksiyete Bozukluğunda Dikkat Yanlılığı ve Eğitimi. Nöro Psikiyatri Arsivi, 52 (1), 4, Atıf Sayısı: 1, Doi: 10.4274/npa.y8777.
 • Özarslan Z., Keyvan A., Fıstıkçı N., Uğurad Z.I., Saygılı S. (2013). Coping Strategies of Depressive Patients with Stress. The 21st European Congress of Psychiatry.
 • Duran S., Fıstıkçı N., Keyvan A., Bilici M. (2013). Prevalence and Co Morbidity of Adult ADHD in Psychiatric Outpatient Admissions. The 21st European Congress of Psychiatry.
 • Fıstıkçı N., Algan C., Keyvan A., Yosmaoğlu A., Saatçioğlu Ö., Topçuoğlu V. (2014). Relationship Between Primary Infertility and Attachment Style in Women. 22nd European Congress of Psychiatry.
 • Fıstıkçı N., Topçuoğlu V., Saatçioğlu Ö., Keyvan A. (2014). Attention Deficit Hyperactivity Symptoms in Patients with Social Phobia and Its Affect on Disability and Quality of Life. 22nd European Congress of Psychiatry. Atıf Sayısı: 4
 • Cantürk G., Fıstıkçı N., Saatçioğlu Ö., Erten E., Keyvan A., Kalkan M. (2013). Thyroidism in Lithium-Treated Patients with Bipolar Disorder: One Year Follow Up Study.. 4th World Congress of Asian Psychiatry.
 • Hacıoğlu M., Fıstıkçı N., Keyvan A., Yosmaoğlu A. (2013). The Association among Submissive Behavior, Positive-Negative Symptom Severity and Depressive Symptoms in Inpatient Women      with Schizophrenia. 5.World Congress On Women’s Mental Health, Peru.
 • Yosmaoğlu A., Fıstıkçı N., Hacıoğlu M., Keyvan A., Saatçioğlu Ö., Kora K. (2012). Correlation of Selective Serotonin Reuptake Inhibitor (SSRI) Use, Weight Gain And Metabolic Parameters. 5th Biennial Conference of The International-Society-for-Bipolar-Disorders.
 • Fıstıkçı N., Keyvan A., Bez Y., Hacıoğlu A.M., Karabekiroğlu A., Şenyuva G. (2011). Dysfunctional         Attitudes Scale And Its Implications On Social Phobia. 7th International Congress Of Cognitive Psychotherapy-“Clinical Science”.
 • Özarslan Z, Fistikci N, Keyvan A, Uğurad ZI, Saygılı S (2013). Coping Strategies in Depressive Patients. Marmara Medical Journal, 26, 130-135., Doi: 10.5472/MMJ.   2013.02692.2, Atıf Sayısı: 1.
 • Fıstıkçı N., Saatçioğlu Ö., Erten E., Yılmaz G., Çalcı Ç., Keyvan A. (2013).  Huntington Hastalığına Bağlı Psikotik Bozukluk ve Tedaviye Dirençli Obsesif Kompulsif Bozukluk. Marmara Medical Journal, 26,105-107. Doi: 10.5472/MMJ.2013.02753.1.
 • Hacıoğlu M, Fıstıkcı N, Yosmaoğlu A, Keyvan A, Yıldırım EA (2013). The Association Among    Submissive Behavior, Positive-Negative Symptom Severity and Depressive Symptoms in Inpatient   Women with Schizophrenia. Yeni Symposium Dergisi, 51(1), 51-57.
 • Fistikci N, Keyvan A, Erten E, Duran Ş, Sungur M (2014). Cognitive Behavioral Therapy in Social Anxiety Disorder: Current Concepts. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar. Current Approaches in Psychiatry, 7 (3), 229-243. Atıf Sayısı: 2, Doi: 10.5455/cap.20140719110703.
 • Kuşçu M.K., Topçuoğlu V., Gönentür A.G., Bez Y., Yazgan Ç., Fıstıkçı N., Biçer D.S., Keyvan A. (2004). Bir Eğitim Hastanesinde Asistan Hekimlerin Deliryum Tanısına Yönelik Tutum ve Öncelikleri. Marmara Medical Journal, 17(3), 99-104.
 • Fıstıkçı N, Gımzal A., Keyvan A., Sungur M.Z. (2004). Sosyal Fobik Kişinin Kendi Bunaltısının Anlaşılmasından Duyduğu Endişenin Analizi; Bir Olgu Sunumu. VIII. Bahar Sempozyumu.
 • Topçuoğlu V., Gımzal A., Aksoy A., Fıstıkçı N., Keyvan A. (2003). Bir Serebrotendinöz Ksantomatozis Olgusunda Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Tourette Sendromu. 39. Ulusal Psikiyatri Kongresi.
 • Fıstıkçı N., Keyvan A., Kuşçu K. (2004). Hiyerarşi ve Depresyon; Bir Olgu Sunumu. 40. Ulusal Psikiyatri Kongresi 28 Eylül-3 Ekim 2004, Kuşadası-Efes.
 • Fıstıkçı N., Keyvan A., Algan Ç., Topçuoğlu V. (2004). Parkinson Hastalarında Antipsikotik Seçimi. 40. Ulusal Psikiyatri Kongresi.
 • Algan Ç., Fıstıkçı N, Keyvan A. (2004). Alkol Kötüye Kullanan Bir Hastada Topiramat; Bir Olgu Sunumu. 40. Ulusal Psikiyatri Kongresi.
 • Fıstıkçı N., Keyvan A., Algan Ç., Gımzal A. (2004). Travmaya Karşı Verilen İki Farklı Yanıt ve Travmaya Yanıtı Etkileyen Faktörler: Olgu Sunumu. 40. Ulusal Psikiyatri Kongresi.
 • Yazgan Ç., Fıstıkçı N., Keyvan A. (2005). Klozapin Kullanımı ile Gelişen Ateş: Bir Olgu. 41. Ulusal Psikiyatri Kongresi.
 • Duran S., Fıstıkçı N., Asena E., Bez Y., Nurmedov S., Karabekiroğlu A., Keyvan A., Algan Ç., Yosmaoğlu A., Topçuoğlu V., Sungur M. (2005). Sosyal Fobi Hastalarında Sosyotropi Otonomi Ölçeği Puanları ve Sosyal Fobi ile İlişkisi. 41. Ulusal Psikiyatri Kongresi.
 • Fıstıkçı N., Asena E., Bez Y., Nurmedov S., Karabekiroğlu A., Keyvan A.,  Algan Ç., Duran S., Yosmaoğlu A., Topçuoğlu V., Sungur M. (2005). Sosyal Fobi Hastalarında Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Ölçeği (FOTÖ) Puanları Ve Sosyal Fobi ile İlişkisi. 41. Ulusal Psikiyatri Kongresi.
 • Yazgan Ç., Keyvan A., Fıstıkçı N., Gımzal A. (2003). Vasküler Demanslı Hastada Donepezile Yanıt Veren Görsel ve Taktil Halüsinasyonlar. 39. Ulusal Psikiyatri Kongresi.
 • Balaban Ö.D., Aydın E., Keyvan A., Yazar M.S., Tuna Ö., Özgüven H.D. Hemodiyaliz Uygulanan Hastalarda Psikiyatrik Komorbidite, Cinsel Disfonksiyon ve Yaşam Kalitesi: Bir Vaka Kontrol Çalışması. 51. Ulusal Psikiyatri Kongresi. Atıf sayısı: 6
 • Cesur E., Fıstıkçı N., Dönmezler F.G., Çarpar E., Erten E., Saatçioğlu İ.Ö., Keyvan A. (2015). Yatarak Tedavi Görmüş Geriatrik Unipolar ve Bipolar Hastaların Klinik ve Sosyodemografik Özelliklerinin Karşılaştırılması. Turkish Journal of Psychiatry, Volume: 26, Summer, Supplement: 1.

Tez

Psikiyatri Kliniği Konsültasyon Liyezon Biriminde Değerlendirilen Erişkin Hastalar ile Geriatrik Hastaların Psikiyatrik Tablolarının Karşılaştırılması (2007).

Tez Danışmanı: Mehmet Kemal KUŞÇU

Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Sunumlar

 • Ali Keyvan, Nildan Şeker, Ülkü Çakır, Medine Yazıcı Güleç. Psikoanalitik Grup Terapilerinin Temel İlkeleri, Teori ve Pratik Uygulamalarına Genel Bir Bakış. TPD İstanbul Şubesi Güz Dönemi Eğitim Etkinlikleri. 25  Kasım 2017 Cumartesi (10:00-15:00)
 • Ali Keyvan, Nildan  ŞEKER. Ülkü ÇAKIR. Grup Psikanalizi. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Seminer Programı. 03.05.2017
 • Ali Keyvan; Genel Hatlarıyla Grup Analizi, Nevzat Uçtum Muhtar; Gruptaki Yıkıcı Güçler, Mutlugül Yahyaoğlu; Grup Analizinde Kapsayan Kapsanan. Arel Üniversitesi Sefa Köy Yerleşkesi Kongre Salonu, 9 Kasım 2018
 • Ali KeyvanThe Relationship of Sociotropy and Autonomy to Depression. 7th International Congress of Cognitive Psychotherapy. 2 – 5 haziran 2011.
 • Ali KeyvanTravma ve Depresyon. 19. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, 5 – 8 Eylül 2012.
 • Ali Keyvan., Sosyal Anksiyete Bozukluğunda Davranışçı Tedavi. Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği 3. Ulusal Kongresi. 14 -17 Kasım 2013
 • Ali Keyvan., Simülasyon Tanı Araçları. 50. Ulusal Psikiyatri Kongresi. 12 kasım 2014
 • Ali Keyvan., Psikopati Ölçeği Neyi Ölçer? 51. Ulusal Psikiyatri Kongresi. 2015.
 • Ali Keyvan, Ger MC., Hekimi Yanıltıcı Davranışa Yönelik Psikiyatrik Muayene ve İncelemeler. 51. Ulusal Psikiyatri Kongresi. 2015.
Call Now ButtonHEMEN ARA!
X